Informace o zpracování osobních údajů

společností Pepieta s.r.o.

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva s tím související, a to v případě, že:

 • nakupujete na www.esterajosefina.com ,
 • navštívíte naši webovou stránku www.esterajosefina.com nebo stránku naší společnosti na sociální síti Facebook, Instagram
 • přihlásíte se k odběru našeho e-mailového newsletteru,
 • jste naším dodavatelem nebo obchodním partnerem, nebo
 • kontaktujete nás či jinak nám poskytnete své osobní údaje.

Snažili jsme se, aby tyto informace byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám cokoliv nebylo jasné, rádi Vám jakoukoliv část či pojem vysvětlíme.

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem Vašich osobních údajů, tedy tím, kdo určuje a rozhoduje o tom, proč a jak zpracováváme Vaše osobní údaje, je naše společnost:

Pepieta s.r.o.
IČO: 05837715
se sídlem Foerstrova 3076/8, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 269684 (dále také jen jako „ společnost “).

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracování osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („ GDPR “). Vaše osobní údaje zpracováváme pouze z následujících důvodů a pro následující účely:

2.1 je to nezbytné pro splnění smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy.
Takové smlouvy s Vámi uzavíráme zejména, pokud nakupujete na www.esterajosefina.com, nebo pokud jste naším dodavatelem či obchodním partnerem.

2.2 je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti.
Takovým naším oprávněným zájmem je informovat Vás o našich aktivitách a aktuálních nabídkách prostřednictvím e-mailového newsletteru a sociálních sítí, a rovněž prezentovat naši činnost veřejnosti. Naším oprávněným zájmem je rovněž reagovat a odpovídat na Vaše otázky, podněty či připomínky.

2.3 je to nezbytné pro plnění našich právních povinností.
Vaše osobní údaje takto zpracováváme pro účely vedení účetnictví a v dalších případech, kdy nám to ukládají právní předpisy.

2.4 na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, pokud nám jej poskytnete, pro další konkrétní případy.
Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme Vaše osobní údaje v případě, že se na stránkách www.esterajosefina.com registrujete k odběru našeho pravidelného e-mailového newsletteru. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou trvá náš smluvní vztah nebo po kterou máme Váš souhlas. Poté uchováváme pouze ty z Vašich osobních údajů, které jsou dále nezbytné pro uplatnění našich práv, plnění našich povinností či k dosažení našich oprávněných zájmů, nebo u kterých to vyžadují právní předpisy. Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme zásadně jen takové osobní údaje, které nám poskytnete nebo které získáme s Vaším vědomím, a v některých případech rovněž osobní údaje, které jsou veřejně dostupné. Takovými údaji mohou být Vaše:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • bydliště,
 • kontaktní údaje (telefon, e-mail, fakturační adresa, doručovací adresa),
 • číslo bankovního účtu,
 • údaje, které o sobě uvádíte na Vašem profilu na sociální síti Facebook, Instagram či Twitter,
 • další osobní údaje, které nám poskytnete.

Vaše citlivé osobní údaje zásadně nezpracováváme.

4. Jaké osobní údaje zpracováváme v rámci naší webové stránky a stránek na sociálních sítích?

Ke zpracování Vašich údajů dochází rovněž v případě, že navštívíte naši webovou stránku www.esterajosefina.com . Navštívíte-li naše webové stránky, jsou zaznamenány údaje, které Váš internetový prohlížeč automaticky přenáší na náš server. V souvislosti s Vaší návštěvou naší webové stránky jsou automaticky zaznamenány následující informace:

 • IP adresa Vašeho zařízení,
 • datum a čas přístupu,
 • síť, ze které přistupujete,
 • prohlížeč a případně operační systém Vašeho počítače a jméno Vašeho poskytovatele přístupu k internetu.

Tyto údaje jsou využívány pouze v rozsahu nezbytném pro zajištěné správného fungování našich webových stránek. Údaje nejsou systematicky shromažďovány, vyhodnocovány, ani jinak dále zpracovávány. Tyto informace jsou automaticky smazány v souladu s nastavením Vašeho internetového prohlížeče. Navštívíte-li aktivně (např. dáte „like“ naší stránce, komentujete nebo sdílíte náš příspěvek či přidáte příspěvek na naši stránku) naše stránky na sociálních sítích Facebook, Instagram či Twitter, jsou nám zpřístupněny Vaše údaje coby uživatelů sociálních sítích, a to v souladu s Vašim uživatelským nastavením. Takové Vaše osobní údaje dále nezpracováváme. Správcem Vašich osobních údajů je v takovém případě provozovatel příslušné sociální sítě.

5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?

V rámci činnosti naší společnosti mohou nastat případy, kdy jsme nuceni Vaše osobní údaje poskytnout někomu dalšímu. Činíme tak jen v odůvodněných případech, je-li to nezbytné pro splnění smlouvy, kterou s vámi uzavíráme (např. dopravcům za účelem doručení Vaší zásilky), nebo pro zajištění fungování naší společnosti, tedy pro zajištění našich oprávněných zájmů či plnění právních povinností, nebo na základě Vašeho výslovného souhlasu. Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme do třetích zemí mimo Evropskou unii. Některé z Vašich osobních údajů uchováváme také prostřednictvím služeb internetových cloudů nebo v rámci e-mailového klienta či v rámci uživatelských profilů naší společnosti na sociálních sítích.

6. Jaká máte práva ve vztahu k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte následující práva, která vůči nám můžete uplatnit:

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
 • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
 • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

V případě, že některé z Vašich osobních údajů zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat, a to písemným sdělením (e-mailem) níže uvedené kontaktní osobě. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů naší společností je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
IČ: 70837627
se sídlem Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
www.uoou.cz


7. Kde se dozvíte více?

S jakýmikoliv dotazy, připomínkami či žádostmi týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů se můžete obracet na kontaktní osobu, kterou je:

ANNA FREUND LIMA
tel: 725786537
e-mail: info@esterajosefina.com

V Praze, dne 4. 3. 2019